Regulamin

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania serwisu Naprawmyto.pl służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w przestrzeni publicznej i dostępnego pod adresem: naprawmyto.pl („Serwis”).

2. Serwis jest prowadzony przez Fundację Stocznia z siedzibą w Warszawie (00-277), przy pl. Zamkowym 10, wpisaną do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 324413, posługującą się NIP 7010170150 oraz nr REGON 141754758 („Administrator”).

3. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użytkownicy Serwisu

4. Użytkownicy Serwisu dzielą się na:

użytkowników niezarejestrowanych, w tym użytkowników anonimowych;
użytkowników zarejestrowanych (posiadających Profil zdefiniowany poniżej).


§ 3

Podstawowe zasady działania i korzystania z Serwisu

5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest poprzez stronę internetową lub aplikację na urządzenia mobilne wykorzystujące sytemy operacyjne iOS lub Android.

7. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania przeglądarką internetową co najmniej Firefox 4.0, Chrome 12, Opera 11 lub Internet Explorer 8, a także łączem internetowym o min. przepustowości 512KB pobierania i 128KB wysyłania.

8. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. „spamu” lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).

9. Korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu, takich jak zamieszczanie zgłoszeń i przeszukiwanie bazy zgłoszeń jest możliwe anonimowo lub po zarejestrowaniu się w Serwisie.

10. W celu skorzystania z dodatkowych funkcji Serwisu, w tym w celu, subskrybcji powiadomień o zmianie statusu alertów oraz poparcia zgłoszenia, konieczne jest podanie danych wskazanych w odpowiednich formularzach dostępnych w Serwisie.

11. Dane podawane w formularzach są publikowane w Serwisie. W przypadku zamówienia powiadomień, będą one przesyłane na dane kontaktowe podane w zamówieniu.

§ 4

Profil

12. Uzyskanie dostępu do zaawansowanych funkcji Serwisu wymaga rejestracji i założenia profilu w Serwisie („Profil”), a następnie zalogowania.

13. Posiadanie Profilu wiąże się z publikowaniem w Serwisie określonych danych podanych przy rejestracji oraz innych danych związanych z aktywnością zarejestrowanego użytkownika.

14. Posiadanie Profilu umożliwia w szczególności wskazanie obszaru obserwacji, co spowoduje włączenie otrzymywania powiadomień o wszystkich zgłoszeniach dotyczących tego obszaru. Zarejestrowany użytkownik może kontrolować niektóre powiadomienia za pomocą ustawień Profilu.

15. Zarejestrowany użytkownik odpowiada za działania wykonane za pomocą jego profilu.

§ 5

Kontakt, rozwiązywanie problemów, reklamacje

16. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie należy kierować na adres: [email protected].

17. Wszelkie kwestie dotyczące obsługi zgłoszeń w poszczególnych gminach należy kierować do administratorów lokalnych podstron, których dane kontaktowe podane są w stopce Serwisu, w dziale Kontakt.

18. Wszelkie pozostałe kwestie, w tym dotyczące zgłoszeń obszarów niewskazanych w punkcie poprzedzającym, należy kierować na adres: [email protected]

19. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.

20. Administrator rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 14 dni od jego otrzymania, po czym powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia niezwłocznie na adres podany w zgłoszeniu.

§ 6

Przetwarzanie danych osobowych

21. W serwisie przetwarzane są dane osobowe zarejestrowanych użytkowników w zakresie podanym przez nich w formularzu rejestracyjnym i tylko w celach związanych z informowaniem ich o statusie dokonanych przez nich zgłoszeń.

22. Administratorem przetwarzanych w serwisie danych osobowych jest Fundacja Stocznia, z siedzibą w Warszawie (00-277), przy Placu Zamkowym 10. Administrator nie przewiduje ujawniania danych osobom trzecim ani przekazywania ich innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do tego na mocy prawa.

23. Podstawą prawną przetwarzania jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Zgoda ta może być odwołana w dowolnym momencie poprzez samodzielne usunięcie danych przez użytkownika. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

24. Administrator nie przechowuje kopii danych użytkownika, wszystkie dokonane przez użytkownika zmiany danych, a także ich usunięcie, są nieodwracalne i nie będzie można ich przywrócić.

25. Użytkownikowi przysługuje prawo wglądu w jego dane oraz ich sprostowania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, oraz do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 7

Polityka prywatności

26. Administrator szanuje prywatność użytkowników Serwisu.

27. W trakcie korzystania z Serwisu, Administrator gromadzi następujące dane:

  1. zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
  2. czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
  3. w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
  4. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
  5. inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);
  6. dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, w tym dane osobowe oraz treści wprowadzane do Serwisu takie jak fotografie i inne pliki, odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, komentarze, korespondencję wysyłaną przez system poczty elektronicznej Serwisu, informacje o zgłoszeniach oraz działaniach związanych ze zgłoszeniem, a także dokładny czas związany z powyższymi danymi.


28. W Serwisie mogą być zamieszczone odnośniki do serwisów zewnętrznych, pozwalające w szczególności na przesyłanie do tych serwisów określonych danych. Administrator informuje, że osoby trzecie nie są związane niniejszą polityką prywatności i pozostają poza kontrolą Administratora.

29. Dane gromadzone w Serwisie mogą być udostępniane osobom trzecim, w tym odpowiednim władzom w przypadkach określonych przez prawo.

§ 8

Odpowiedzialność

30. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania. Administrator nie udziela jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Serwisu, jego przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.

31. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

32. Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. zgłoszenia niedotyczące spraw z przestrzeni publicznej). Administrator może odmówić rejestracji lub usunąć Profil użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin.

§ 9

Postanowienia końcowe

33. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie.

34. Prawem właściwym jest prawo polskie.

35. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.