Regulamin

korzystania z serwisu „Naprawmyto.pl”

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania serwisu Naprawmyto.pl służącego zgłaszaniu zaobserwowanych przez użytkowników problemów w przestrzeni publicznej i dostępnego pod adresem: www.naprawmyto.pl („Serwis”).

2. Serwis jest prowadzony przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” z siedzibą w Warszawie (00-277), przy pl. Zamkowym 10, wpisaną do rejestru stowarzyszeń oraz rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 324413, posługującą się NIP 7010170150 oraz nr REGON 141754758 („Administrator”).

3. Korzystanie z Serwisu oznacza zgodę na przestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Użytkownicy Serwisu

4. Użytkownicy Serwisu dzielą się na:

  • użytkowników niezarejestrowanych, w tym użytkowników anonimowych;
  • użytkowników zarejestrowanych (posiadających Profil zdefiniowany poniżej), w tym Instytucje Partnerskie.

§ 3

Podstawowe zasady działania i korzystania z Serwisu

5. Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest poprzez stronę internetową lub aplikację na urządzenia mobilne wykorzystujące sytemy operacyjne iOS lub Android.

7. Korzystanie z Serwisu wymaga dysponowania przeglądarką internetową co najmniej Firefox 4.0, Chrome 12, Opera 11 lub Internet Explorer 8, a także łączem internetowym o min. przepustowości 512KB pobierania i 128KB wysyłania.

8. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami, a w szczególności dostarczanie i przesyłanie za pomocą Serwisu treści o charakterze bezprawnym (np. tzw. „spamu” lub materiałów naruszających prawa autorskie czy dobra osobiste osób trzecich). Zakazane jest wprowadzanie do Serwisu danych niezgodnych z rzeczywistością (w tym podawanie fałszywych danych osobowych lub zgłaszanie fałszywych problemów).

9. Korzystanie z podstawowych funkcji Serwisu, takich jak zamieszczanie zgłoszeń i przeszukiwanie bazy zgłoszeń jest możliwe anonimowo lub po zarejestrowaniu się w Serwisie.

10. W celu skorzystania z dodatkowych funkcji Serwisu, w tym w celu, subskrybcji powiadomień o zmianie statusu alertów oraz poparcia zgłoszenia, konieczne jest podanie danych wskazanych w odpowiednich formularzach dostępnych w Serwisie.

11. Dane podawane w formularzach są publikowane w Serwisie. W przypadku zamówienia powiadomień, będą one przesyłane na dane kontaktowe podane w zamówieniu.

§ 4

Profil

12. Uzyskanie dostępu do zaawansowanych funkcji Serwisu wymaga rejestracji i założenia profilu w Serwisie („Profil”), a następnie zalogowania.

13. Posiadanie Profilu wiąże się z publikowaniem w Serwisie określonych danych podanych przy rejestracji oraz innych danych związanych z aktywnością zarejestrowanego użytkownika.

14. Posiadanie Profilu umożliwia w szczególności wskazanie obszaru obserwacji, co spowoduje włączenie otrzymywania powiadomień o wszystkich zgłoszeniach dotyczących tego obszaru. Zarejestrowany użytkownik może kontrolować niektóre powiadomienia za pomocą ustawień Profilu.

15. Zarejestrowany użytkownik odpowiada za działania wykonane za pomocą jego profilu.

§ 5

Instytucje Partnerskie

16. Instytucją Partnerską jest użytkownik posiadający Profil w Serwisie, którego prawa i obowiązki reguluje odrębna umowa z Administratorem, zawarta według wzoru, który dostępny jest po wysłaniu prośby na maila jgrzeszak@stocznia.org.pl.

17. Administrator może w szczególności udzielić Instytucji Partnerskiej upoważnienia do wykonywania części uprawnień Administratora, a także powierzyć jej przetwarzanie danych osobowych użytkowników Serwisu.

§ 6

Kontakt, rozwiązywanie problemów, reklamacje

18. Wszelkie problemy techniczne, w tym prośby o wsparcie należy kierować na adres: wsparcie@naprawmyto.pl.

19. Wszelkie kwestie dotyczące obsługi zgłoszeń w poszczególnych gminach należy kierować do odpowiednich Instytucji Partnerskich, których dane kontaktowe podane są w stopce Serwisu, w dziale Kontakt.

20. Wszelkie pozostałe kwestie, w tym dotyczące zgłoszeń obszarów niewskazanych w punkcie poprzedzającym, należy kierować na adres: kontakt@naprawmyto.pl

21. Zgłoszenie powinno zawierać oznaczenie zgłaszającego umożliwiające jego identyfikację oraz krótki opis problemu.

22. Administrator rozpatrzy zgłoszenie w ciągu 14 dni od jego otrzymania, po czym powiadomi zgłaszającego o wyniku rozpatrzenia zgłoszenia niezwłocznie na adres podany w zgłoszeniu.

§ 7

Dane osobowe

23. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z prowadzeniem Serwisu jest Administrator.

24. Dane przetwarzane są w celu prowadzenia Serwisu.

25. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

26. Osoba, której dane dotyczą może wyrazić dodatkową, dobrowolną zgodę na przetwarzanie jej danych w celach marketingu społecznego. Zgoda taka wyrażana jest za pomocą formularza dostępnego w Serwisie.

§ 8

Polityka prywatności

27. Administrator szanuje prywatność użytkowników Serwisu.

28. W trakcie korzystania z Serwisu, Administrator gromadzi następujące dane:

  1. zapytania HTTP (w tym adresy IP, z których wysyłane są te zapytania oraz informacje jakie zasoby są przeglądane przez użytkownika);
  2. czas otrzymania zapytania oraz wysłania odpowiedzi;
  3. w przypadku, gdy wysłanie zapytania nastąpiło za pomocą linku umieszczonego na innej stronie WWW, adres tej strony (tzw. referrer);
  4. informacje o systemie operacyjnym, przeglądarce i inne dane udostępniane przez komputer użytkownika, zależnie od jego konfiguracji;
  5. inne dane przesyłane przez komputer użytkownika za pomocą protokołu HTTP (więcej informacji na ten temat znajduje się w RFC 2616 dostępnym pod http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html);
  6. dane podawane przez użytkowników za pomocą formularzy dostępnych w Serwisie, w tym dane osobowe oraz treści wprowadzane do Serwisu takie jak fotografie i inne pliki, odnośniki (linki) do serwisów zewnętrznych, komentarze, korespondencję wysyłaną przez system poczty elektronicznej Serwisu, informacje o zgłoszeniach oraz działaniach związanych ze zgłoszeniem, a także dokładny czas związany z powyższymi danymi.

29. W Serwisie mogą być zamieszczone odnośniki do serwisów zewnętrznych, pozwalające w szczególności na przesyłanie do tych serwisów określonych danych. Administrator informuje, że osoby trzecie nie są związane niniejszą polityką prywatności i pozostają poza kontrolą Administratora.

30. Dane gromadzone w Serwisie mogą być udostępniane osobom trzecim, w tym odpowiednim władzom w przypadkach określonych przez prawo.

§ 9

Odpowiedzialność

31. Administrator dokłada starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania. Administrator nie udziela jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Serwisu, jego przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.

32. W razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych zamieszczanych w Serwisie przez jego użytkowników lub związanej z nimi działalności, Administrator niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych.

33. Administrator może odmówić przechowania i publicznego udostępniania danych, zablokować dostęp lub usunąć z Serwisu dane niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu (np. zgłoszenia niedotyczące spraw z przestrzeni publicznej). Administrator może odmówić rejestracji lub usunąć Profil użytkownika, który narusza niniejszy Regulamin.

§ 10

Postanowienia końcowe

34. Administrator może wprowadzić zmiany do niniejszego Regulaminu poprzez opublikowanie nowego Regulaminu w Serwisie. Na żądanie użytkownika Administrator dostarcza treść każdej zmiany Regulaminu drogą elektroniczną na wskazany przez użytkownika adres poczty elektronicznej. Użytkownik może zrezygnować w formie pisemnej z korzystania z Serwisu w terminie 14 dni od daty doręczenia zmian.

35. Prawem właściwym jest prawo polskie.

36. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30.04.2012r.